Όραμα και Αποστολή

Όραμα -Αποστολή του EUPATI Κύπρου

Όραμα

  • Όραμα του EUPATI Cyprus είναι να βελτιώσει την εκπαίδευση και να ενδυναμώσει τον ασθενή ώστε να αναλάβει ένα πιο ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια της έρευνας και της ανάπτυξης των φαρμάκων και στην συνηγορία των ασθενών, καθώς και να ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ των εταίρων  και να προάγει επιτυχημένες συνεργασίες για τη βέλτιστη ασθενοκεντρική φροντίδα.

Αποστολή

  • Η αποστολή του EUPATI Κύπρου είναι να παρέχει προσβάσιμη και καινοτόμο μόρφωση, η οποία να ενδυναμώνει τους ασθενείς και τους αντιπροσώπους τους, προσφέροντάς τους τις κατάλληλες δεξιότητες και επαρκείς ικανότητες, ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους εταίρους.